PROJEKT WESOŁE BYSTRZAKI

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na podstawie Uchwały nr 436/2017 ogłosiłotwarty konkurs ofert na realizacjęw latach 2017- 2019 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

Głównym założeniem konkursu jest wspieranie projektów, które połącząi wykorzystająróżne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z obszaru Zespołu Szkółnr 94 05-075 Warszawa –Wesoła ul. Krótka 1 w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych i społecznych.

W dniu 11 sierpnia 2017r. Prezydent m.st. Warszawy Zarządzeniem nr 1420/2017 ogłosiłwyników otwartego konkursu ofert na realizacjęw/w zadania i przyznałdotacjęna projekt „Wesołe Bystrzaki”.

Działania projektu mającharakter edukacyjny (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), profilaktyczny, opiekuńczo-wychowawczy, korekcyjny, specjalistyczny, socjalny, in. mające na celu wspomaganie uczniów w polepszeniu wyników w nauczaniu, podniesieniu frekwencji w szkole, nabywaniu kompetencji społecznych.

http://wesolebystrzaki.org.pl/o-nas/uczen-xxi-w/

 

, PROJEKT WESOŁE BYSTRZAKI

Może Ci się również spodoba