Statut

Statut Fundacji Oświatowo-Kulturalnej UczeńXXI Wieku

RozdziałI. Postanowienia ogólne

§1.

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Oświatowo- Kulturalna UczeńXXI Wieku zwana dalej “Fundacją”.

2. Fundacja powołana została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza

Huberta Perycza z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Rzymowskiego 34

dnia23.05. 2013r, repertorium A Nr 3887/2013 i działa na postawie

ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. Nr 48. poz. 203 z późn. zm./

oraz niniejszego Statutu.

3. Fundacja posiada osobowośćprawną.

4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

5. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

6. SiedzibąFundacji jest Warszawa.

7. Fundacja może posługiwaćsiępieczęciąpodłużnąlub okrągłąwskazującąjej nazwęi siedzibę.

8. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicąposługiwaćsiętłumaczeniem nazwy w językach obcych.

§2.

Fundacja dąży do realizacji chrześcijańskich ideałów edukacyjno-pedagogicznych, a także pragnie rozwijaći upowszechniaćwzory nowoczesnej kultury, patriotyzmu i odpowiedzialności moralnej, skupiając swe wysiłki zwłaszcza na rzecz ułatwienia edukacji i promocji dzieci i młodzieży bez względu na ich pochodzenie, wyznanie, status społeczny i materialny.

§3

Nadzór nad działalnościąFundacji sprawuje: Minister właściwy d/s oświaty, kultury.

RozdziałII. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§4.

1. Celem Fundacji jest wszechstronne wspomaganie społeczności uczniowskiej w

zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu właściwych postaw moralnych oraz tolerancji

międzykulturowej .

2. Ułatwianie dostępu do dóbr kulturalnych oraz wszechstronnego rozwoju kulturalnego.

3. Umożliwienie uczniom nauki języka ojczystego i kultury kraju pochodzenia.

4. Utworzenie i prowadzenie niepublicznej katolickiej szkoły podstawowej,

gimnazjum i liceum zwanych dalej Szkołą.

5. Zapewnienie środków na działalnośći rozwój Szkoły.

6. Uaktywnienie osób pragnących przyczynićsiędo poprawy funkcjonowania

cudzoziemców w polskim systemie oświatowym, dostępu uczniów polskich do

poznania innych kultur, zbliżeniu narodów, tworzeniu wspólnego dziedzictwa

kulturowego.

Kompletna treśćstatutu dostępna w siedzibie Fundacji.